Zor durumdaki mükelleflere otomatik vergi affı geldi'VERGİYE uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili' düzenlemesiyle borçlarını ödeyemeyen esnaf, çiftçi, şirket sahipleri yeni af yasasıyla borçlarını yapılandırabilecek. Mazars Denge Vergi Hizmetleri Ortağı, Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, "Borçlarını ödeyemez hale gelen esnaf, çiftçi ve şirket sahipleri, yeni af yasasıyla borçlarını yapılandıracak. Yasa gereği otomatik aflardan, geçmiş 3 yıl boyunca beyannamelerini zamanında vermiş, vergi borçlarını zamanında ödemiş, aflardan yararlans

7020 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu'na 1 Ocak 2018’den itibaren yürürlüğe girecek şekilde 'Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili' eklenmişti. Buna göre, söz konusu düzenleme uyarınca, devlete ait olup Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haciz olunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, vadesi bir yılı geçmemiş borçlar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak ertelenecek.

MÜKELLEFİN 3 YIL BOYUNCA BEYANNAMELERİNİ ZAMANINDA VERMİŞ, VERGİ BORÇLARINI ZAMANINDA ÖDEMİŞ OLMASI GEREKİYOR

Bu imkandan yararlanacak borçlunun en az 3 yıl süreyle ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması ve başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması gerektiğini söyleyen Dr. Ergin, "Bu düzenleme ile Bakanlar Kurulu’na ve Maliye Bakanlığı’na yasa çıkarılmadan vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarını tecil edebilmeleri yetkisi verilmişti. Bu düzenlemenin Anayasa’nın 73'üncü maddesi karşısındaki durumu tartışmalı olmakla birlikte, vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin lehine olduğu ve vergiye uyumu artırabileceği değerlendirilebilir" diye konuştu.

DÜŞÜK TECİL FAİZİ ORANLARI İLE KAMU BORÇLARINI TECİL ETMELERİ MÜMKÜN OLACAK

24.02.2018 tarih ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6183 sayılı Kanun’un 48/A’daki düzenlemesinin nasıl uygulanacağına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile, bilanço, işletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, ticari kazancı basit usulde tespit edilenler ve serbest meslek kazanç defteri tutanların Kararda tanımlanan “nakit oranı, likidite oranı ve kaldıraç oranı”na ulaşmaları halinde, zor durumda oldukları varsayılacak ve belirlenen zor durum derecelerine göre düşük tecil faizi oranları ile kamu borçlarını tecil etmeleri mümkün olacak.

"DEVLET MÜKELLEFE KAMU BORÇLARINI DÜŞÜK FAİZLE ERTELEME İMKANI GETİRDİ"

Devletin özel borçları nedeniyle zor durumdaki mükelleflere kamu borçlarını düşük faizle erteleme imkanı getirerek kolaylık sağladığını belirten Dr. Ergin, "Söz konusu finansal oranlar, mükelleflerin borçluluklarına ilişkindir. Dolayısıyla, borç yükü altındaki mükelleflerde özel alacaklılar lehine kamu alacaklarının tahsilinden bir süreliğine düşük faizle vazgeçilmektedir. Diğer bir ifadeyle, devlet özel borçları nedeniyle zor durumdaki mükelleflere kamu borçlarını düşük faizle erteleme imkanı getirerek kolaylık sağlamaktadır. Diğer taraftan, bu durum bir anlamda otomatik vergi affıdır" dedi.

Konular